Commit 1522a588 authored by Kristoffer Grundström's avatar Kristoffer Grundström Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 95.6% (111 of 116 strings)

Translation: Funkwhale/Funkwhale For Android
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/ffa/sv/
parent a93afe45
Pipeline #17907 passed with stages
in 18 minutes and 19 seconds
......@@ -28,4 +28,92 @@
<string name="settings_media_quality_summary_quality">Bästa möjliga versionen kommer spelas</string>
<string name="login_welcome">Var god och skriv in detaljarna kring din Funkwhaleinstans för att komma åt dess innehåll</string>
<string name="search_welcome">Skriv in dina söktermer ovanför och tryck på enter för att söka igenom ditt bibliotek</string>
<string name="playlist_add_to_new">Ny spellista…</string>
<string name="settings_night_mode_on_summary">Mörkt läge kommer alltid att vara på</string>
<plurals name="downloads_description">
<item quantity="one">Laddar ner %1$d spåret</item>
<item quantity="other">Laddar ner %1$d spåren</item>
</plurals>
<string name="settings_night_mode_off_summary">Ljust läge kommer alltid vara på</string>
<string name="settings_night_mode_system">Följ systemets inställningar</string>
<string name="settings_information">Information</string>
<string name="settings_version_title">Version</string>
<string name="artists">Artister</string>
<string name="playback_media_controls">Media-kontroller</string>
<string name="playback_media_controls_description">Kontrollera media-uppspelning</string>
<string name="playback_shuffle">Blanda</string>
<string name="playback_queue_add_item">Lägg till i kö</string>
<string name="playback_queue_play_next">Spela nästa</string>
<string name="playback_queue_download">Ladda ner</string>
<string name="playback_queue_clear">Rensa</string>
<string name="alt_app_logo">Applikationens logga</string>
<string name="alt_album_cover">Skivomslag</string>
<string name="track_info_details_title">Spårets detaljer</string>
<string name="track_info_details_track_license">Licens</string>
<string name="track_info_details_track_position">Albumets position</string>
<string name="radio_playback_error">Det uppstod ett fel när ljudet skulle spelas</string>
<string name="radio_your_content_title">Ditt innehåll</string>
<string name="radio_your_content_description">Väljer från dina egna bibliotek</string>
<string name="settings_play_order">Föredragen uppspelningsordning</string>
<string name="settings_play_order_shuffle">Blanda album</string>
<string name="settings_play_order_shuffle_summary">Du föredrar att blanda albumspår</string>
<string name="settings_play_order_in_order">Spela album i ordning</string>
<string name="settings_play_order_in_order_summary">Du föredrar att spela album i ordning</string>
<string name="settings_other">Annat</string>
<string name="settings_night_mode">Mörkt läge</string>
<string name="settings_night_mode_on">Alltid på (mörkt läge)</string>
<string name="settings_night_mode_off">Alltid av (ljust läge)</string>
<string name="settings_night_mode_system_summary">Natt-läge kommer att följa systemets inställningar</string>
<string name="settings_information_repository_title">Filförråd</string>
<string name="settings_information_repository_description">Funkwhale för Android™</string>
<string name="settings_information_license_title">Licens</string>
<string name="settings_information_license_description">MIT-licens</string>
<string name="settings_crash_report_title">Kopiera kraschloggar</string>
<string name="settings_crash_report_copied">Senaste kraschrapporten kopierades till ditt klippbord</string>
<string name="settings_logout">Logga ut</string>
<string name="albums">Album</string>
<string name="tracks">Spår</string>
<string name="playlists">Spellistor</string>
<string name="radios">Radio</string>
<string name="favorites">Favoriter</string>
<string name="playback_play">Spela</string>
<string name="playback_queue">Köa</string>
<string name="playback_queue_empty">Din kö är tom</string>
<string name="playback_queue_remove_item">Ta bort</string>
<string name="playback_queue_save">Spara</string>
<string name="manage_add_to_favorites">Lägg till i Favoriter</string>
<string name="control_toggle">Växla uppspelning</string>
<string name="control_previous">Föregående spår</string>
<string name="control_next">Nästa spår</string>
<string name="error_playback">Det här spåret kunde inte spelas</string>
<plurals name="album_count">
<item quantity="one">%d album</item>
<item quantity="other">%d albumen</item>
</plurals>
<string name="alt_more_options">Mer alternativ</string>
<string name="alt_track_info">Information om spåret</string>
<string name="track_info_artist">Gå till artist</string>
<string name="track_info_album">Gå till album</string>
<string name="track_info_details">Information</string>
<string name="track_info_details_artist">Artist</string>
<string name="track_info_details_album">Album</string>
<string name="track_info_details_track_title">Spårets titel</string>
<string name="track_info_details_track_copyright">Kopieringsskydd</string>
<string name="track_info_details_track_duration">Varaktighet</string>
<string name="track_info_details_track_bitrate">Bithastighet</string>
<string name="track_info_details_track_instance">Funkwhale-instans</string>
<string name="radio_random_title">Anpassad</string>
<string name="radio_random_description">Helt slumpmässiga val, kanske du upptäcker nya saker\?</string>
<string name="radio_less_listened_description">Lyssna på låtar som du vanligtvis inte gör. Det är dags att återställa lite balans.</string>
<string name="logout_title">Logga ut</string>
<string name="playlist_add_to">Lägg till i spellistan</string>
<string name="playlist_add_to_create">Skapa spellista</string>
<string name="playlist_added_to">Lades till i spellistan %s</string>
<string name="filters">Filter</string>
<string name="fiters_all">All musik</string>
<string name="filters_my_music">Min musik</string>
<string name="filters_followed">Innehåll som följs</string>
<string name="radio_favorites_description">Spela dina favoritlåtar i en oändlig glädjeloop.</string>
<string name="logout_content">Är du säker på att du vill logga ut från den här Funkwhale-instansen\?</string>
<string name="settings_crash_report_description">Enbart loggar från de senaste 5 minuterna före kraschen kommer att samlas in</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment