Commit 8c55d5bf authored by Francesc Galí's avatar Francesc Galí Committed by Weblate

Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 82.1% (192 of 234 strings)

Translation: Funkwhale/Contribute
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/contribute/ca/
parent 586ecfaf
Pipeline #4523 passed with stages
in 2 minutes and 29 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: front 0.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-17 09:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-03 08:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-03 14:22+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Galí <francescgali@protonmail.com>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: ca\n"
......@@ -483,7 +483,7 @@ msgid "Project discussions take place at governance.funkwhale.audio, which uses
msgstr ""
"Les discussions del projecte es realitzen a la web "
"governance.funkwhale.audio, que utilitza Loomio. Es pot consultar sense "
"estar-hi registrat però per contribuir-hi és necessari tenir una compte."
"estar-hi registrat però per contribuir-hi és necessari tenir un compte."
#: src/data.js:167
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -566,13 +566,13 @@ msgstr "Creeu el vostre compte de col·laborador"
msgctxt "Guide step content"
msgid "A Gitlab on dev.funkwhale.audio will also work on translate.funkwhale.audio."
msgstr ""
"Una compte a Gitlab de dev.funkwhale.audio també funciona per a "
"Un compte a Gitlab de dev.funkwhale.audio també funciona per a "
"translate.funkwhale.audio."
#: src/data.js:217 src/data.js:391
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Create your GitLab account"
msgstr "Crea la teva compte a GitLab"
msgstr "Crea el teu compte a GitLab"
#: src/data.js:223
msgctxt "Guide step title"
......@@ -639,20 +639,20 @@ msgstr "Llista de les llengües disponibles ambel progrés de les traduccions"
#: src/data.js:267
msgctxt "Guide step title"
msgid "Log in on Weblate"
msgstr "Connectat a Weblate"
msgstr "Inicia sessió a Weblate"
#: src/data.js:268
#, fuzzy
msgctxt "Guide step content"
msgid "Weblate is where translations happen. Log in with your GitLab account using the \"Third party login\" section on the right to start translating."
msgstr ""
"Weblate és el lloc on es fan les traduccions. Conectat a la teva sessió de "
"GitLab"
"Weblate és el lloc on es fan les traduccions. Inicia la teva sessió amb el "
"vostre compte de GitLab utilitzant la secció \"Connexió de tercers\" a la "
"dreta per començar a traduir."
#: src/data.js:271
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Log in on Weblate with GitLab"
msgstr "Conexió a Weblate des de GitLab"
msgstr "Inicia sessió a Weblate des de GitLab"
#: src/data.js:279
msgctxt "Task image caption"
......@@ -671,8 +671,8 @@ msgctxt "Guide step content"
msgid "Telling Weblate what languages you understand/translate will make it easier afterwards. You can also take a moment to edit your account profile and settings if needed."
msgstr ""
"Facilita marcar a Weblate quins idiomes entens / tradueixes. També podeu "
"prendre un moment per editar el perfil i la configuració bdel vostre compte, "
"si vols."
"prendre un moment per editar el perfil i la configuració del vostre compte, "
"si voleu."
#: src/data.js:288
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -818,8 +818,7 @@ msgstr "Posa't en contacte amb el Fedivers"
msgctxt "Guide step content"
msgid "This account is needed to submit your bug report or comments."
msgstr ""
"Aquesta compte és necessaria per enviar el vostre informe d’error o "
"comentari."
"Aquest compte és necessari per enviar el vostre informe d’error o comentari."
#: src/data.js:397
msgctxt "Guide step title"
......@@ -903,6 +902,7 @@ msgstr "Revisa i envia el teu informe"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Read your report one last time, then click on the \"Submit\" button."
msgstr ""
"Llegiu el vostre informe per última vegada i feu clic al botó \"Envia\"."
#: src/data.js:442
msgctxt "Guide step content"
......@@ -932,7 +932,7 @@ msgstr ""
#: src/data.js:460
msgctxt "Task name"
msgid "Submit patches for the documentation"
msgstr ""
msgstr "Envieu pegats per a la documentació"
#: src/data.js:463
msgctxt "Task summary"
......@@ -977,18 +977,18 @@ msgstr ""
#: src/data.js:492
msgctxt "Guide step title"
msgid "Create a Loomio account"
msgstr "Crea una compte a Loomio"
msgstr "Crea un compte a Loomio"
#: src/data.js:494
msgctxt "Guide step content"
msgid "An account is required to join or open new discussions or Loomio."
msgstr ""
"És necessari tenir una compte per afegir-te o crear una discussió a Loomio."
"És necessari tenir un compte per afegir-te o crear una discussió a Loomio."
#: src/data.js:499
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Open a Loomio account"
msgstr "Obre la compte de Loomio"
msgstr "Obre el compte de Loomio"
#: src/data.js:505
msgctxt "Guide step title"
......@@ -1090,7 +1090,7 @@ msgstr ""
#: src/data.js:566
msgctxt "Task name"
msgid "Solve a small issue"
msgstr "Resoldre un petit assumpte"
msgstr "Resoldre una petita incidència"
#: src/data.js:569
msgctxt "Task summary"
......@@ -1122,7 +1122,7 @@ msgstr ""
#: src/data.js:584
msgctxt "Task name"
msgid "Integrate Funkwhale with other projects"
msgstr "Integrar Funkwahale amb d'altres projectes"
msgstr "Integreu Funkwahale amb d'altres projectes"
#: src/data.js:587
msgctxt "Task summary"
......@@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr ""
#: src/data.js:591
msgctxt "Task name"
msgid "Create a GitLab account"
msgstr "Crea una compte a GitLab"
msgstr "Crea un compte a GitLab"
#: src/data.js:596
msgctxt "Task summary"
......@@ -1147,18 +1147,19 @@ msgid "Visit dev.funkwhale.audio"
msgstr "Visita dev.funkwhale.audio"
#: src/data.js:600
#, fuzzy
msgctxt "Guide step content"
msgid "The Funkwhale GitLab instance is hosted at dev.funkwhale.audio. You have to sign-up here, using your e-mail account or by way of a third-party token provider."
msgstr "La instància de Funkwahale a GitLab"
msgstr ""
"La instància de Funkwhale GitLab està allotjada a dev.funkwhale.audio. Heu d"
"'inscriure-us aquí, mitjançant el vostre compte de correu electrònic o "
"mitjançant un proveïdor de tokens de tercers."
#: src/data.js:603
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Sign up on dev.funkwhale.audio"
msgstr "Conectat a dev.funkwhale.audio"
msgstr "Inscripció a dev.funkwhale.audio"
#: src/data.js:611
#, fuzzy
msgctxt "Task image caption"
msgid "Sign-up form"
msgstr "Formulari d'inscripció"
......@@ -1176,7 +1177,7 @@ msgstr ""
#: src/data.js:620
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Request another activation e-mail"
msgstr "Sol·licita una altra activació per correu electrònic"
msgstr "Sol·liciteu un altre correu electrònic d’activació"
#: src/data.js:626
msgctxt "Guide step title"
......@@ -1187,6 +1188,8 @@ msgstr "Inicia sessió"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Log in using your new account to ensure everything works properly."
msgstr ""
"Inicia sessió utilitzant el teu nou compte per garantir que tot funciona "
"correctament."
#: src/data.js:630
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -1208,7 +1211,7 @@ msgctxt "Guide step content"
msgid "Take a few minutes to customize your profile and upload your avatar. This will help other community members know who you are :)"
msgstr ""
"Inverteix alguns minuts a personalitzar el teu perfil. Ajudarà a d'altres "
"membres de la comunitat a coneixe't :)"
"membres de la comunitat a conèixer-te :)"
#: src/data.js:648 src/data.js:724
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -1228,24 +1231,27 @@ msgstr "El formulari del perfil"
#: src/data.js:668
msgctxt "Task name"
msgid "Create a Loomio account"
msgstr "Crea una compte a Loomio"
msgstr "Crea un compte a Loomio"
#: src/data.js:673
msgctxt "Task summary"
msgid "Create your Loomio account on governance.funkwhale.audio to start discussing with the Funkwhale community."
msgstr ""
"Crea una compte a Loomio a governance.funkwhale.audio per començar a "
"dialogar amb la comunitat de Funkwahale."
"Crea un compte a Loomio a governance.funkwhale.audio per començar a dialogar "
"amb la comunitat de Funkwahale."
#: src/data.js:676
msgctxt "Guide step title"
msgid "Create your account on governance.funkwhale.audio"
msgstr "Crea la teva compte a governance.funkwhale.audio"
msgstr "Crea el teu compte a governance.funkwhale.audio"
#: src/data.js:677
msgctxt "Guide step content"
msgid "Our forum runs on Loomio, hosted at governance.funkwhale.audio. Click on the \"Sign Up\" button in the top bar and fill in your info."
msgstr ""
"El nostre fòrum funciona a Loomio, allotjat a governance.funkwhale.audio. "
"Feu clic al botó \"Inscripció\" a la barra superior i ompliu la vostra "
"informació."
#: src/data.js:680
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -1255,12 +1261,13 @@ msgstr "Registra't a governance.funkwhale.audio"
#: src/data.js:688
msgctxt "Task image caption"
msgid "The Sign Up modal will ask for your email address"
msgstr "Aquesta modalitat de registre requereix el teu correu electrònic"
msgstr "Aquesta modalitat d'inscripció requereix el teu correu electrònic"
#: src/data.js:693
msgctxt "Task image caption"
msgid "Then, the Sign Up modal will ask for your username"
msgstr ""
"A continuació, la modalitat d'inscripció us demanarà el vostre nom d’usuari"
#: src/data.js:698
msgctxt "Guide step title"
......@@ -1271,6 +1278,10 @@ msgstr "Comprova la bústia del teu correu electrònic"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Shortly after signup, you should receive a confirmation e-mail containing a login link. Click it to log into your account. Request another one if you did not receive the e-mail within a few minutes."
msgstr ""
"Poc després de registrar-se, haureu de rebre un correu electrònic de "
"confirmació que contingui un enllaç d’inici de sessió. Feu-hi clic per "
"iniciar sessió al vostre compte. Demaneu-ne un altre si no heu rebut el "
"correu electrònic d'aquí a uns minuts."
#: src/data.js:702
msgctxt "Guide step title"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment