Commit d690bd02 authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 81.5% (150 of 184 strings)

Translation: Funkwhale/Contribute
Translate-URL: https://translate.funkwhale.audio/projects/funkwhale/contribute/nb_NO/
parent 1327c8dc
Pipeline #2938 passed with stages
in 1 minute and 37 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: front 0.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-26 20:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-14 05:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-14 08:50+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: nb_NO\n"
......@@ -478,17 +478,18 @@ msgstr "Opprett din Discourse-konto"
#: src/data.js:173
msgctxt "Guide step title"
msgid "Visit the Funkwhale duration"
msgstr ""
msgstr "Besøk Funkwhale-forumet"
#: src/data.js:174
msgctxt "Guide step content"
msgid "Since we share the forum with other projects, you should visit our dedicated section of the forum."
msgstr ""
"Siden vi deler forumet med andre, må du gå til den riktige delen av det."
#: src/data.js:177
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Go to the \"Funkwhale\" duration"
msgstr ""
msgstr "Gå til \"Funkwhale\"-delen"
#: src/data.js:185
msgctxt "Task image caption"
......@@ -509,6 +510,8 @@ msgstr "Les forumretningslinjene"
msgctxt "Guide step content"
msgid "We have a few rules you should respect on the forum, and also some recommendations on how to use this space. Take some time to read them."
msgstr ""
"Du bør respektere reglene våre, og lese anbefalingene om hvordan du bruker "
"dette rommet. Ta deg tid til å lese dem."
#: src/data.js:199
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -524,6 +527,9 @@ msgstr "Involver deg i diskusjonen"
msgctxt "Guide step content"
msgid "You can now browse the forum and find interesting topics. Add your input in discussions and debate, answer other people's question. We also invite you to introduce yourself in a dedicated post, to get in touch with the rest of the community :)"
msgstr ""
"Du kan utforske forumet og finne interessante ting å diskutere, og svare på "
"andres spørsmål. Introduser deg selv for å komme i kontakte med resten av "
"gemenskapen :)"
#: src/data.js:209
msgctxt "Text for link in guide step"
......@@ -573,6 +579,8 @@ msgstr "Opprett din GitLab-konto"
msgctxt "Guide step content"
msgid "You need a Gitlab on dev.funkwhale.audio account to work on the translations. Skip this step if you already have one."
msgstr ""
"Du trenger en dev.funkwhale.audio GitLab-konto for å arbeide med "
"oversettelsene. Hopp over dette steget hvis du allerede har en."
#: src/data.js:239
#, fuzzy
......@@ -583,67 +591,75 @@ msgstr "Opprett din GitLab-konto"
#: src/data.js:245
msgctxt "Guide step title"
msgid "Review the translation guidelines"
msgstr ""
msgstr "Se gjennom oversettelsesretningslinjene"
#: src/data.js:246
msgctxt "Guide step content"
msgid "We maintain some guidelines for translators to ensure we have consistent wording and translations accross languages and components. Take a moment to read this document."
msgstr ""
"Oversettelsesretningslinjer sørger for konsistent kvalitet på tvers av språk "
"og komponenter. Ta deg tid til å lese dette dokumentet."
#: src/data.js:249
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Translation guidelines"
msgstr ""
msgstr "Oversettelsesretningslinjer"
#: src/data.js:255
msgctxt "Guide step title"
msgid "Chose the project you want to translate"
msgstr ""
msgstr "Velg prosjektet du ønsker å oversette"
#: src/data.js:256
msgctxt "Guide step content"
msgid "Funkwhale is made of several projects, also known as components in Weblate's terminology. Choose the component you want to translate, or, if you don't know which one to pick, choose the \"Contribute\" component to translate this website."
msgstr ""
"Funkwhale består av flere prosjekter, kjent som komponenter i Weblate sin "
"terminologi. Velg en du ønsker å oversette, eller velg \"contribute\"-"
"komponenten for å oversette denne nettsiden."
#: src/data.js:259
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "List of translatable components"
msgstr ""
msgstr "Liste over oversettbare komponenter"
#: src/data.js:267
msgctxt "Task image caption"
msgid "List of available components with translation progress"
msgstr ""
msgstr "Liste over tilgjengelige komponenter med oversettelsesframdrift"
#: src/data.js:272
msgctxt "Guide step title"
msgid "Chose the target language"
msgstr ""
msgstr "Velg målspråk"
#: src/data.js:273
msgctxt "Guide step content"
msgid "Each component is translated in many languages. Pick one language your are fluent in."
msgstr ""
"Hver komponent oversettes til mange språk. Velg ett du snakker flytende."
#: src/data.js:276
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "List of already available languages"
msgstr ""
msgstr "Liste over allerede tilgjengelige språk"
#: src/data.js:284
msgctxt "Task image caption"
msgid "List of available languages with translation progress"
msgstr ""
msgstr "Liste over tilgjengelige språk med oversettelsesframdrift"
#: src/data.js:289
msgctxt "Guide step title"
msgid "Login on Weblate"
msgstr ""
msgstr "Innlogging på Weblate"
#: src/data.js:290
msgctxt "Guide step content"
msgid "Weblate is the place where translation happen. Login with your Gitlab account using the \"Third party login\" section on the right side of the login form to start translating."
msgstr ""
"Oversettelser finner sted på Weblate. Logg inn med din GitLab-konto ved bruk "
"av \"Tredjepartsinnlogging\"-sdelen til høyre og begynn å oversette."
#: src/data.js:293
#, fuzzy
......@@ -666,16 +682,21 @@ msgstr "Sett opp dine språk"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Telling Weblate what languages you understand/translate will make it easier afterwards. You can also take a moment to edit your account profile and settings if needed."
msgstr ""
"Å fortelle Weblate hvilke språk du forstår/oversetter gjør ting enklere "
"senere. Du kan også redigere profilen og innstillingene dine hvis det er "
"nødvendig."
#: src/data.js:310
msgctxt "Text for link in guide step"
msgid "Configure your languages"
msgstr ""
msgstr "Sett opp språkene dine"
#: src/data.js:318
msgctxt "Task image caption"
msgid "Pick one or more translated and/or secondary languages in the form"
msgstr ""
"Velg ett eller flere språk å oversette fra, eller sekundære språk å se mens "
"du oversetter"
#: src/data.js:323
msgctxt "Guide step title"
......@@ -686,11 +707,13 @@ msgstr "Klikk på oversettelsesknappen"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Click on the \"translate\" button in the last column of the languages table to start working."
msgstr ""
"Klikk på \"Oversett\"-knappen i siste kolonne av språktabellen for å starte "
"arbeidet."
#: src/data.js:329
msgctxt "Task image caption"
msgid "The translate button is located in the last column"
msgstr ""
msgstr "Oversettelsesknappen er å finne i siste kolonne"
#: src/data.js:334
msgctxt "Guide step title"
......@@ -701,36 +724,44 @@ msgstr "Send inn din første oversettelse"
msgctxt "Guide step content"
msgid "Weblate will now present you with text that need translation or corrections. If you're confident submitting a translation, fill-in your proposal and submit the form. If you're not sure, you can leave a comment with a suggestion or simply skip to the next item."
msgstr ""
"Weblate vil nå presentere deg med tekst som trenger å oversettes eller "
"fikses. Hvis du er sikker sender du inn en oversettelse, eller et forslag "
"hvis ikke. Hvis du er veldig usikker, bruk kommentarfunksjonen, eller gå "
"videre til neste streng."
#: src/data.js:340
msgctxt "Task image caption"
msgid "A complete overview of the translation form"
msgstr ""
msgstr "En fullstendig oversikt over oversettelsesfeltet"
#: src/data.js:345
msgctxt "Task image caption"
msgid "The translate area is where most of your work will happen"
msgstr ""
msgstr "Oversettelsesområdet er der det meste skjer"
#: src/data.js:350
msgctxt "Task image caption"
msgid "The top bar help you navigate the translations and see your progress"
msgstr ""
msgstr "Toppfeltet lar deg navigere i oversettelsen og se framdriften"
#: src/data.js:355
msgctxt "Task image caption"
msgid "The checks area tells you what you need to do for a given translation"
msgstr ""
msgstr "Sjekk-området forteller deg hva du må gjøre for en gitt oversettelse"
#: src/data.js:360
msgctxt "Task image caption"
msgid "Use the submenu to browse similar translations, see other translators comments and suggestions and past activity"
msgstr ""
"Bruk undermenyen for å se lignende oversettelser, se andre "
"oversettelseskommentarer, forslag og tidligere aktivitet."
#: src/data.js:365
msgctxt "Task image caption"
msgid "The \"source information\" section can help you find context about a translation, and see the source-code in which the translation is used"
msgstr ""
"\"Kildeinfo\"-delen lar deg finne bindeleddsinformasjon om en oversettelse, "
"og se kildekoden den brukes i."
#: src/data.js:370
#, fuzzy
......@@ -742,16 +773,20 @@ msgstr "Stopp her… eller fortsett!"
msgctxt "Guide step content"
msgid "You can repeat the previous step until you run out of time. Each new or improved translation makes the project better, but you don't have to translate everything!"
msgstr ""
"Du kan gjenta forrige steg til du ikke har mer tid igjen. Hver nye eller "
"forbedrede oversettelse gjør prosjektet bedre."
#: src/data.js:376
msgctxt "Task name"
msgid "Report a bug"
msgstr ""
msgstr "Innrapporter en feil"
#: src/data.js:379
msgctxt "Task summary"
msgid "Report us typos, display issues, or other unexpected bebaviour so we can fix it."
msgstr ""
"Send inn skrivefeil, skjermvisningsproblemer, eller annen uventet oppførsel "
"slik at det kan bli fikset."
#: src/data.js:382
msgctxt "Task name"
......@@ -793,6 +828,8 @@ msgstr "Forespør en funksjon"
msgctxt "Task summary"
msgid "Is something missing in Funkwhale? Write a feature request and launch a discussion about it."
msgstr ""
"Mangler noe i Funkwhale? Skrive en funksjonsforespørsel, og start en "
"diskusjon om det."
#: src/data.js:406
msgctxt "Task name"
......@@ -803,16 +840,20 @@ msgstr "Støtt andre gemenskapsmedlemmer"
msgctxt "Task summary"
msgid "Help other community members troubleshot and solve their issues while installing or using Funkwhale."
msgstr ""
"Hjelp andre gemenskapsmedlemmer å feilsøke seg til løsning på problemene "
"sine mens du installerer eller bruker Funkwhale."
#: src/data.js:412
msgctxt "Task name"
msgid "Review submitted patches"
msgstr ""
msgstr "Se gjennom innsendte feilrettinger"
#: src/data.js:415
msgctxt "Task summary"
msgid "Review work submitted by other contributors to increase the software's quality."
msgstr ""
"Gjennomse arbeid innsendt av andre bidragsytere for å øke programvarens "
"kvalitet."
#: src/data.js:418
msgctxt "Task name"
......@@ -823,26 +864,32 @@ msgstr "Skriv om Funkwhale"
msgctxt "Task summary"
msgid "Do you own a blog or a site? Writing about Funkwhale is a great way to help the project grow and attract new users and contributors."
msgstr ""
"Har du en nettside eller en blogg. Skriv om Funkwhale for å gro prosjektet "
"og tiltrekke nye brukere og bidragsytere."
#: src/data.js:424
msgctxt "Task name"
msgid "Solve a small issue"
msgstr ""
msgstr "Løs et lite problem"
#: src/data.js:427
msgctxt "Task summary"
msgid "Improve the project by fixing a reported bug or implementing a requested enhancement."
msgstr ""
"Forbedre prosjektet ved å fikse en innrapportert feil eller ved å "
"implementere en forespurt forbedring."
#: src/data.js:430
msgctxt "Task name"
msgid "Open a Funkwhale instance"
msgstr ""
msgstr "Åpne en Funkwhale-instans"
#: src/data.js:433
msgctxt "Task summary"
msgid "Hosting your own Funkwhale and opening it to other people makes the network stronger and more attractive."
msgstr ""
"Å vertstjene din egen Funkwhale-instans og dele den med andre gjør "
"nettverket sterkere og mer attraktivt."
#: src/data.js:436
msgctxt "Task name"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment