D

Dinh Cu Canada

Canada vẫn xét duyệt hồ sơ du học, định cư trong dịch Covid-19 nếu người nhập cảnh có đủ điều kiện và đạt yêu cầu liên quan đến vaccine. Xem thêm: https://vnexpress.net/canada-van-xet-duyet-du-hoc-dinh-cu-trong-dich-covid-19-4356883.html